O NÁSO NÁS > SPRÁVA SPOLEČNOSTIPrivacy Policy

SPRÁVA SPOLEČNOSTI

Workplace Health Safety & Security Policy

Společnost Rolleri Holding SpA se zavázala k vytvoření nejbezpečnějšího místa pro práci v přesvědčení, že zachování bezpečnosti je prvořadé a je nutné, aby personál měl umožněno plnit své role bez zbytečného ohrožení zdraví nebo života.

Z tohoto důvodu společnost Rolleri Holding SpA implementovala a uvedla do praxe svůj systém bezpečnosti a zabezpečení, který se řídí pravidly certifikace ISO 45001 a jeho cílem je neustále zlepšovat výsledky dodržováním interních pravidel, aktuálních zákonů a respektováním povahy a úrovně rizika.

Aby bylo dosaženo těchto cílů, zavázala společnost Rolleri Holding SpA společnosti Rolleri SpA, Rolleri Manufacturing Srl a Tecmu I.E. Srl následujícími úkoly:

 • Udržovat vysokou úroveň souladu s aktuálně platnými zákony prostřednictvím systému hlášení;
 • Předcházet, snižovat riziko vzniku a eliminovat nehody (včetně situací, kdy k nehodě může téměr dojít), zranění a nemoci zaměřením se na jejich skutečné a potenciální příčiny;
 • Splňovat požadavky vznesené příslušnými zákony;
 • Dávat na vědomí cíle a vylepšení programu;
 • Zpřístupnit potřebné zdroje pro reálné použití systému;
 • Aktivně zahrnout do systému zaměstnance a konzultovat s nimi přijatá opatření;
 • Zvyšovat povědomí o vnímání rizik, preventivních opatřeních a přijatých ochranných opatřeních;
 • Pravidelně tyto zásady přezkoumávat, za účelem možných zlepšení.

Společnost již dosáhla:

 • Snížení rizika zranění díky novým technologicky vyvinutým strojům a proškolení personálu ohledně bezpečnosti;
 • Udržení pod kontrolou vystavení pracovníků hluku a působení chemických látek prostřednictvím zavedených opatření tam, kde jsou nezbytná;
 • Zvýšení povědomí personálu prostřednictvím pravidelných školení o bezpečnosti.

Politika jakosti

Rolleri Holding SpA se cítí být zavázána tím, že si ji zákazník vybral, což má vliv na následujicí hodnoty:

 • Pověst
 • Schopnost
 • Výkonnost
 • Kvalita
 • Výkon
 • Image
 • Cena

Cíle, které Rolleri Holding SpA stanovila pro své dceřiné společnosti Rolleri SpA and Rolleri Manufacturing Srl jsou:

 • Porozumět potřebám a očekáváním zákazníka a ostatních zainteresovaných stran;
 • Nabídnout zákazníkovi všechny své dovednosti v oblasti řešení problémů, tak aby řešení vyhovovalo jeho potřebám;
 • Každý zaměstnanec vykonává svoji zamýšlenou funkci a dodržuje povinnosti mu přidělené, přičemž za svého zákazníka považuje kolegu, který provádí činnost navazující na jeho činnost, a za dodavatele považuje kolegu, kdo provádí činnost předcházející té jeho;
 • Vždy a přesně identifikovat komponenty hodnotové nabídky a kvalitu očekávanou a vnímanou zákazníkem;
 • Udržovat aktualizované know-how, aby mohla být zákazníkovi nabídnuta nejlepší technologie;
 • Usilovat o technologické inovace;
 • Získat prostřednictvím účinného využití dostupných zdrojů dostatečné rezervy na podporu rozvojových investic;
 • Produkovat s nejnižším možným indexem vad;
 • Navrhovat kompletních řešení, která splňují požadavky a očekávání zákazníků, a zvyšují hodnotu značky vnímané zákazníkem.

Pro dosažení těchto cílů má představenstvo v úmyslu propagovat, rozvíjet a podporovat činnosti související s:

 • Zapojením zaměstnanců dceřiných společností;
 • Školení zaměstnanců dceřiných společností na všech úrovních;
 • Definice adekvátních investic pro neustálé zlepšování společnosti.

V souladu s plněním svého poslání se Rolleri Holding SpA zavazuje sledovat, zda dceřiné společnosti:

 • Ve vztahu k zákazníkům vytváří hodnotovou nabídku poskytováním produktů a služeb, které splňují smluvní a povinné požadavky, jednají transparentně a spolehlivě a zda zajišťují kvalitu za konkurenceschopné ceny, mimo jiné prostřednictvím analýzy a omezování nákladů;
 • Ve vztahu k dodavatelům upřednostňují plodnou spolupráci, aby se mohli aktivně podílet na definování výkonu a vlastností produktu a služby požadované zákazníkem;
 • Ve vztahu k zaměstnancům podporují růst a smysl pro odpovědnost zaměřený na vytvoření ziskových a vyrovnaných profesionálních vztahů a zdravého, bezpečného a uspokojivéhho pracovní prostředí.

Ochrana osobních údajů

Používání našeho webu není možné bez poskytnutí vašich osobních údajů. Shromažďování osobních údajů (jméno, adresa, e-mail) na našich stránkách probíhá na dobrovolné bázi. Data nebudou bez povolení předána třetím stranám.

Upozorňujeme, že data přenášená přes internet (např. prostřednictvím e-mailové komunikace) mohou podléhat bezpečnostním narušením. Úplná ochrana vašich údajů před přístupem třetích stran není možná.

Třetí strany nesmí používat kontaktní údaje k zasílání informačních materiálů a nevyžádané reklamy. Rolleri si vyhrazuje právo v tomto případě zahájit právní kroky (například v případě reklamy nebo spamu).

ODESLÁNÍ ZBOŽÍ: u zboží na skladě do tří dnů

OBECNÉ: Všechny produkty jsou až do přijetí platby považovány za majetek společnosti Rolleri. Rolleri si vyhrazuje právo upravit ceny, technické vlastnosti, výkresy a fotografie. Odmítáme jakoukoli odpovědnost za tiskové chyby.

AUTORSKÁ PRÁVA: Všechny publikace Rolleri a jejich jazykové muace jsou chráněny autorským právem. Z tohoto důvodu, není-li uvedeno jinak, nesmí být žádná část publikace Rolleri nebo její jazykové mutace reprodukována nebo používána v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, elektronickými nebo mechanickými, včetně fotokopií, mikrofilmů a skenování, bez písemného souhlasu vydavatele.

Vyloučení z odpovědnosti

ROLLERI S.P.A. 

Via Artigiani, 8 – Loc. Cabina
29020 Vigolzone (PC) – Italia

Tel. +39 0523 87 09 05
Fax: +39 0523 87 90 30
E-Mail:   

Reg. Soc. Trib. PC n. 
01728470335

REA PC n. 
116105

Cod. Fisc. e P.IVA 
01728470335

Managing Director
Francesco Rolleri

ODPOVĚDNOST ZA SDÍLENÝ OBSAH

Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran. Nemáme nad nimi žádnou kontrolu. Za jejich obsah jsou odpovědni dodavatel a provozovatel, Rolleri vylučuje jakoukoli odpovědnost. Jakmile je vytvořen odkaz, ověřujeme, zda weby třetích stran nevykazují žádné porušení zákonů/předpisů. Nemůžeme však provádět průběžnou revizi veškerého obsahu odkazovaných stránek, abychom zkontrolovali případné porušení zákonů/předpisů. V případě, že nějaké zjistíme, však odkaz okamžitě odstraníme.

AUTORSKÁ PRÁVA

Obsah webových stránek vytvořený provozovateli stránek je chráněn italskými autorskými právy. Z tohoto důvodu a pokud není uvedeno jinak, nesmí být žádná část publikace Rolleri ani její jazykové mutace í reprodukována ani používána v jakékoli formě ani žádnými prostředky, elektronickými ani mechanickými, včetně fotokopírování, mikrofilm a skenování, bez písemného svolení vydavatele Tyto dokumenty mohou být kopírovány a reprodukovány výhradně pro osobní a soukromé použití a nikoli komerční. Přestože provozovatel obsah nezkompiloval, musí být respektována autorská práva třetích stran. Informace pocházející od třetích stran jsou takto označeny. Pokud si však přesto všimnete jakéhokoli porušení autorských práv, přistoupíme k okamžitému smazání takového obsahu.